PRIVAT NÆRING

Manglende tømming?

Hvis dunken din ikke har blitt tømt i henhold til tømmeplan, ta kontakt med Horisont på telefon: 611 45 580 / epost: renovasjon@hiks.no

Nyinnflyttet og trenger avfallsdunker?

Nye abonnenter som trenger avfallsdunker, må kontakte Horisont Miljøpark IKS i god til i forvegen, minimum en uke før.

Epost: renovasjon@hiks.no

Tlf: 611 45 580 

Poser og sekker

Matavfallsposer og sekker til plastemballasje deles ut i november/ desember. Går du tom, kan du hente flere på Servicetorget eller på miljøstasjonene i kommunen.

Endre dunkstørrelse

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på avfallsbeholderne dine, melder du ifra om dette til Horisont. 

 • Ønsker du større beholder utover standard for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret. 
 • Ønsker du mindre beholder utover standard for restavfall, kan du får dette mot en reduksjon i renovasjonsgebyret. 
 • Enkeltabonnenter som trenger større matavfallsdunk, kan få inntil 240 liters dunk uten gebyrøkning. 

Beholderinformasjon

Restavfall og papir hentes hver 4.uke. Matavfall hentes hver 2. uke. Plastemballasje hentes hver 6. uke. Glass- og metallemballasje hentes hver 6 uke.

Beholderne bør stå så nært kjørevei som mulig. Maksimal avstand til kjørevei er 10 meter.
Dunkene og plastsekken settes fram til kl. 06 på tømmedag. Tømming foregår normalt i tidsrommet 06 - 21 på hverdager.

I et standardabonnement inngår: 140 liters restavfallsdunk, 240 liters papirdunk, 140 liters matavfallsdunk, 140 liters glass- og metalldunk, 160 liters sekker for plastemballasje, bøyle til plastsekk, matavfallsposer og kurv for å samle matavfall innendørs.
Beholderne er Horisonts eiendom. Abonnenten har ansvar for å holde dem rene og varsle i fra til Horisont hvis de går i stykker.


Sett beholderne på plant, fast underlag. Gangveg for renovatør skal gi problemfri transport av beholderne og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dunkene skal plasseres med håndtaket ut slik at det er enklere for renovatøren å trille de frem. Vinterstid må veien fram til beholder være måket og eventuelt strødd. Snø må fjernes fra og rundt beholderne. På eiendommer med lukket port må port kunne stå oppe mens renovatøren tømmer beholderne. Huseier er selv ansvarlig for evt. hunder som går løs inne på eiendommen mht. rømning og sikkerheten til renovatøren. Alternativt skal beholderne plasseres på utsiden av port på tømmedag.
Plassering av avfallsbeholderne har stor betydning for renovatørens arbeid og dermed innvirkning på renovasjonskostnadene.

Samarbeid

Det er lagt til rette for at flere abonnenter kan samarbeide om beholdere. Samarbeid utløser en reduksjon i renovasjonsgebyret.

Bygging av avfallshus

Skal du bygge avfallshus? Ta først kontakt med din kommune for å vite, regler de har for slike byggverk. Hva som er tillatt å sette opp med hensyn til naboer, frisiktsoner i forhold til veitrafikk, høyde osv.

Når du bygger, må du også bygge slik at renovatøren får med seg avfallet uten å bli skadet eller heftet unødig. Husk på at renovatøren skal trille fram og tømme opp i 150 000 dunker i åretHan/hun skal ikke måtte løfte dunken. 

Generell utforming

 1.  Avfallshuset må være uten terskel, og bør bygges uten porter eller innsnevringer som kan hindre renovatørens arbeid.
 2. Tenk på takhøyden slik at renovatøren slipper å bøye seg for å hente ut dunker og plastemballasjesekker.
 3. Det må være god klaring mellom dunkene, slik at de er lette å ta ut. Lurt også om du skulle få behov for større/flere dunker.

Et tips kan være å lage avfallshuset med en åpning bak slik at avfallet kan kastes inn fra baksiden. Da kan dunkene plasseres med håndtaket ut slik at det blir lettere for renovatøren å tømme dunkene samtidig som man får lokket rett vei når man skal kaste avfall.

Hytterenovasjon

For kommunens hytter gjelder samme kildesortering som for kommunens øvrige husstander. Ordningen er basert på:

 • Containerløsning: Rundt i kommunen er det plassert containere som hyttebrukere kan benytte. 
 • Egne dunker: Disse tømmes i henhold til tømmeplan som gjelder for området. 
 • Sekker for restavfall: Disse benyttes der hytten ligger slik til at det hverken er containerløsning i nærheten eller mulighet for egne dunker. 20 sekker blir årlig sendt ut til hytteabonnenten. Oppfylte sekker kan leveres ved miljøstasjonene, eller tas med til hjemadresse og settes ved siden av dunkene du har der, forutsatt at du har hjemadresse i Gjøvik, Land eller Toten-kommunene.

Hjemmekompostering

Hvis du ønsker å kompostere matavfallet hjemme, må du inngå en avtale med Horisont. En varmeisolerende kompostbeholder skal benyttes slik at man kan kompostere med varmegang også om vinteren. Det anbefales å bruke en svanemerket kompostbeholder.

Ren jord- håndbok for hjemmekopostering

Kompostering med bokashimetoden er også godkjent.
 Les mer om bokashimetoden.

 

Fritak fra kommunal renovasjon

Det innvilges normalt ikke fritak fra den kommunale renovasjonsordningen for bebodde boenheter og fritidsboliger som er i bruk, og i en beboelig tilstand. Dersom eiendommen skal stå ubebodd minst 3 måneder, er det mulig å søke om fritak. Det gis ikke fritak med tilbakevirkende kraft. Skriftelig søknad sendes Horisont. 

Fritak innvilges ikke dersom det er planer som salg av eiendommen eller dersom søknaden gjelder en fritidseiendom.

Dersom fritaket innvilges, skal avfallsdunker hentes inn av Horisont.

Skjema for fritak fra kommunal renovasjon

Kontakt oss

Her finner du et kontaktskjema du kan benytte for spørsmål og meldinger.

Til kontaktskjema

KILDESORTERING HJEMME:

MATAVFALL:
Matrester, rester av frukt og grønnsaker, kaffegrut, teposer, tørkepapir.
PAPIR:
Aviser, ukeblader, reklame, pocketbøker, konvolutter, pappemballasje fra frokokstblandinger, pizza etc. Melkekartonger, juicekartonger og kartong for puddinger og sauser.
PLASTEMBALLASJE:
Rene plastflasker, -kanner, -poser, -sekker, -begre, -bokser og -folie.
 • Skyll plasten, knyt sekken og sett den fram dagen før tømming!
GLASS- OG METALLEMBALLASJE.:
Syltetøyglass, barnematglass, hermetikkbokser, glassflasker, aluminiumsfolie, aluminiumsbeger, metallkorker, metallokk, øl- og mineralvannsbokser uten pant og tomme telys.
 • Legges rett i dunken - ikke bruk plastposer!
RESTAVFALL:
Det avfallet som blir igjen etter at du har kildesortert, for eksempel vednett, gavepapir, kattesand, barne -og voksenbleier, bind, tamponger og presenning.
FARLIG AVFALL:
Maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, batterier, syrer, spraybokser, sparepærer, spillolje, motorolje og rengjøringsmidler.
 • Må bringes til miljøstasjon.