Kildesortering og håndtering

Disse merkene forteller hvordan emballasjen eller produktet skal håndteres etter bruk.

 

 

Bølgepapp og kartong

Dette merket finner du på papp- og kartongesker fra emballasje på elektronikk til pastaesker. Kartongesker for frokostblanding ol. sorteres som papir. 

Pappesker, bålgepapp, papphylser ol. sorteres ikke som papir., men kan leveres til nærmeste miljøstasjon.

Mer om papp

 

Drikkekartong
Drikkekartonger sorteres sammen med papir. Dette merket finner du på kartonger som har inneholdt melk, juice, sauser, hakkede tomater og lignende. 

Mer om drikkekartong

 

 

Glass- og metallemballasje
Produkter med dette merket sorteres som glass- og metallemballasje. Dette merket finner du på emballasje av glass og metall det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, da du kjøpte det.

Merk: om emballasjen har faremerker på skal den behandles spesielt. Se oversikt over faremerkene og hva disse betyr, lenger ned i artikkelen.

Mer om glass- og metallemballasje

 

Plastemballasje

Produkter med dette merket sorteres som plastemballasje. Plastemballasje er innpakning som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter.

Benytt plastsekken som du har fått utlevert. Denne settes ut dagen før henting. Knyt sekken sammen og plasser den ved dunkene dine.

Merk: om emballasjen har faremerker på skal den behandles spesielt. Se oversikt over faremerkene og hva disse betyr, lenger ned i artikkelen.

Mer om plastemballasje 

 

Batterier og elektrisk avfall

Dette merket betyr at en ikke skal kaste dette batteriet eller det elektriske produktet i restavfallet.

Elektrisk avfall og batterier leveres gratis til alle butikker som selger den typen produkt du skal levere inn, uavhengig av merke (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk, bokhandel eller lignende) eller til nærmeste miljøstasjon.

Når det står to bokstaver under symbolet betyr det at batteriet/produktet inneholder et av de tre miljøskadelige tungmetallene:

  • Cd: inneholder kadmium
  • Hg: inneholder kvikksølv
  • Pd: Inneholder bly

 

 

The little man
Dette merket er “The little man”, som kommer fra Storbritania. Merket er en påminnelse på at en ikke skal kaste emballasjen i naturen, men kaste den i et søppelspann.

Merket sier ingenting om hvordan emballasjen skal sorteres.

 

Produsentsymboler

Disse merkene gir informasjon om produktet/emballasjen, men forteller ikke noe om hvordan produktet/emballasjen skal håndteres etter bruk.

 

Grønt Punkt merke
Dette merket betyr at produsenten av produktet har betalt den pålagte emballasjeavgiften. Alle som er medlemmer i et returselskap og har betalt emballasjeavgift kan bruke dette merkeMerket sier ingenting om hvordan emballasjen skal sorteres.

 

Materialmerker

Disse merkene, og tilsvarende merker, benyttes for å si noe om hvilket materiale emballasjen eller produktet er laget av. Dette er et produsentmerke. Merket sier ingenting om hvordan emballasjen eller produktet skal sorteres.

 

CE-merket

CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.

CE-merket sier ingenting om kvalitet på produktet eller om produktet er kontrollert. Kravene til CE-merket er del av et EU-direktiv og EØS-avtalen. Produsentene er selv ansvarlig for at produktene er riktig merket.

 

Faresymboler

Faremerker forteller hva slags stoffer produktet inneholder. Faremerket har også en betydning når det gjelder hvordan det skal leveres inn etter bruk, med eller uten innhold.

Giftinformasjonen gir deg hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. De forteller deg hva som er giftig, hvilke symptomer man får og hvilken behandling som er nødvendig. De har døgnåpen vakttelefon på 22 59 13 00.

 

Akutt giftig

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall om det er tomt for innhold eller ikke.

 

Etsende

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som forårsaker etseskader ved hudkontakt, innånding, svelging, øyekontakt eller lignende. Symbolet brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

Beholdere med dette symbolet leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

 

Kronisk helsefare

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet, eller forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader. Det skal være tydelig merket med enten “Fare” eller “Advarsel”, avhengig alvorlighetsgraden, hvor “Fare” brukes for potensielt alvorligste effekter.

Fare: Beholdere merket med dette symbolet og “Fare” skal leveres som farlig avfall om det er tomt for innhold eller ikke.

Advarsel: Beholdere med dette symbolet og “Advarsel” leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

 

Helsefare

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Beholdere med dette symbolet leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje

 

Miljøfare

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Disse produktene skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliene, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Beholdere med dette symbolet leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

 

Eksplosjonsfarlig

Produkter merket med dette symbolet inneholder kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall om det er tomt for innhold eller ikke.

 

Brannfarlig

Beholdere merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft. Det skal være tydelig merket med enten “Fare” eller “Advarsel”, avhengig alvorlighetsgraden, hvor “Fare” brukes for potensielt alvorligste effekter.

Fare: Beholdere merket med dette symbolet og “Fare” skal leveres som farlig avfall om det er tomt for innhold eller ikke.

Advarsel: Beholdere med dette symbolet og “Advarsel” leveres som farlig avfall om det er innhold igjen. Er beholdere tom for innhold og drypptørr, kan den sorteres som plastemballasje.

 

Oksiderende

Beholdere merket med dette symbolet inneholder kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall om det er tomt for innhold eller ikke.

 

Gass under trykk

Beholdere merket med dette symbolet inneholder gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Beholdere merket med dette symbolet skal leveres som farlig avfall om det er tomt for innhold eller ikke.

 

 

 

 

Tekst og foto fra www.sortere.no