Hva er ISO 14001?

Under følger mer informasjon om ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer (Environmental Management System - EMS) som ble utviklet av International Organization for Standardization (ISO). Standarden fastsetter retningslinjer og krav for hvordan en organisasjon skal etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre sitt miljøstyringssystem.

Hovedmålet med ISO 14001 er å hjelpe organisasjoner med å redusere sine negative miljøpåvirkninger, oppfylle juridiske krav og forbedre sin miljøprestasjon. Dette oppnås gjennom følgende hovedprinsipper og krav:

  1. Kontekstanalyse: Organisasjonen må forstå sitt miljø, inkludert identifisering av miljøaspekter og påvirkninger som er relevante for sine aktiviteter, produkter eller tjenester.

  2. Lederskap og engasjement: Ledelsen i organisasjonen må vise et klart engasjement for miljøstyringssystemet og ta ansvar for at det implementeres og vedlikeholdes.

  3. Planlegging: Dette inkluderer fastsettelse av mål for miljøprestasjon og utvikling av en plan for å oppnå dem. Organisasjonen må også vurdere risikoer og muligheter knyttet til miljøet.

  4. Støtte: Dette omfatter tildeling av ressurser, opplæring av ansatte og etablering av kommunikasjonsprosesser for å støtte miljøstyringssystemet.

  5. Drift: Organisasjonen må implementere de planlagte tiltakene, overvåke og kontrollere prosesser som kan påvirke miljøet, og håndtere nødssituasjoner og endringer på en måte som minimerer negative effekter på miljøet.

  6. Evaluering av ytelse: Dette innebærer overvåking, måling og vurdering av miljøprestasjonen til organisasjonen, inkludert intern revisjon og ledelsens gjennomgang.

  7. Kontinuerlig forbedring: Organisasjonen skal strebe etter kontinuerlig forbedring av sitt miljøstyringssystem basert på resultater fra vurderinger og evalueringer.

ISO 14001-standarden gir en rammeverk som kan tilpasses organisasjonens spesifikke behov og størrelse. Målet er å oppmuntre til bærekraftige praksiser og en ansvarlig tilnærming til miljøstyring. Organisasjoner kan også bli sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden etter en ekstern vurdering fra en uavhengig sertifiseringsorganisasjon for å bekrefte at de oppfyller standardens krav. Sertifisering kan bidra til å bygge tillit hos kunder, samarbeidspartnere og interessenter når det gjelder organisasjonens miljøansvar og ytelse.