Deponi

Horisont har deponi for ordinært avfall på Dalborgmarka miljøpark.

Deponiet på Dalborgmarka kan ta imot:

 • Asbest

 • Keramikk og porselen

 • Takstein

 • Sand fra sandfang

 • Gateoppsop

 • Lettere forurenset jord

 • Forurenset jord

 • Bunnaske, ikke farlig avfall

 • Ristgods

 • Isolasjon/mineralull

 • Glass

 • Forurenset betong

Alt avfall som skal deponeres må være basiskarakterisert av avfallsbesitter før levering til anlegget. Det er avfallsbesitter som plikter å gi korrekte opplysninger om avfallet, herunder å dokumentere innholdet. Skjema finner du HER. (PDF, 502KB)

Ta kontakt om du har spørsmål til dette, på post@hiks.no eller 61 14 55 80.

Basiskarakterisering

Skjemaet skal gi et sammendrag av opplysningene som fremkommer ved basiskarakterisering av avfall til deponi. Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II gir plikt til basiskarakterisering av avfall som deponeres og til mottakskontroll på deponiet. Formålet er å sikre at deponiene bare mottar slikt avfall som de har lov til gjennom forskriften og utslippstillatelsen.

Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette skal ikke overlates til transportør av avfallet.

Skjemaet skal fylles ut på forhånd og leveres sammen med avfallet til deponi. Det anbefales å kontakte deponiet på forhånd og avklare om skjemaet og avfallet er i henhold til mottakskravene til dette deponiet.

Avfall Norge, Norsk Industri og Maskinentreprenørenes Forbund har utarbeidet en veileder til regelverket som kan lastes ned fra hjemmesidene deres. Det er nødvendig å kjenne dette regelverket for å kunne fylle ut skjemaet riktig.

Avfallsprodusent har plikt til å vurdere om avfallet kan medføre miljøfare og om avfallet kan gjenvinnes.

Avfallsprodusent

Med avfallsprodusent menes den som er opphav til avfallet og bestemmer at avfallet skal deponeres. Hvis avfallet sendes til forbehandling som endrer egenskapene (fysisk, kjemisk eller biologisk), er det virksomheten som utfører forbehandlingen som overtar ansvaret for basiskarakterisering før videre behandling i deponi. Slik forbehandling kan være sortering, kverning, forbrenning eller biologisk behandling.

Avfallstype og kode

Avfallet må klassifiseres for å kunne avgjøre om det kan deponeres, og til hvilken deponikategori avfallet kan leveres. Forskriften krever at avfallet skal klassifiseres i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL) og etter norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431–2011). Det er nødvendig å kjenne disse standardene og hva avfallet består av og hvor det kommer fra for å klassifisere avfallet.

Farlig avfall

er avfallstyper som er stjernemerket i EAL eller som overstiger verdiene av farlige stoffer som er gitt i avfallsforskriftens kapittel 11, vedlegg 1 og 2. I forskriften er noen avfallstyper angått både som ikke–farlig avfall og som farlig avfall (såkalte speilinnganger). I disse tilfellene skal det alltid vurderes om innholdet av farlige stoffer i avfallet overskrider grenseverdiene gitt i vedlegg 2, Avfallsforskriftens kapittel 11. Farlig avfall som skal leveres skal også deklareres på avfallsdeklarering.no og oversendes Dalborgmarka før levering.

Inert avfall er stabilt avfall som ikke omdannes fysisk, kjemisk eller biologisk i deponiet jf. avfallsforskriften kap. 9. Noen typer inert avfall er gjengitt i forskriften.

Ordinært avfall er avfall som ikke er klassifisert som farlig eller inert avfall.

Analyse

For mange typer avfall kreves analyse av utlekkingsegenskaper og innhold av totalkonsentrasjoner for å avgjøre om avfallet kan deponeres. Les veilederen for mer informasjon om dette. Du kan også spørre deponiet avfallet skal leveres til eller et laboratorium som tilbyr slike tjenester.

Avfall som oppstår jevnlig

Ensartet avfall som oppstår mer eller mindre kontinuerlig fra like prosesser med like innsatsfaktorer kan følge en prosedyre der avfallet basiskarakteriseres bare ved første leveranse. Deretter skal karakteriseringen verifiseres minst årlig. Det stilles strengere krav til basiskarakterisering av avfall som oppstår jevnlig. Variasjon i avfallets sammensetning, utlekkingsegenskaper og øvrige egenskaper (lukt, farge form) skal beskrives. Avfallsprodusenten må også bestemme hvilke analysemetoder og hvilke egenskaper som skal gjennomgås ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjonen skal finne sted. Sammendraget av basiskarakteriseringen må derfor gi informasjon om dette. Dersom skjemaet brukes til å gi opplysninger om verifikasjon av avfall, må dette komme tydelig frem og med henvisning til opprinnelig basiskarakterisering.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!

TOC: Totalt organisk karbon, er mengden karbon bundet i en forbindelse. Denne mengden er med å avgjøre hvor stort potensial det er for biologisk aktivitet og nedbrytning i avfallet.

Avfall til deponering som ikke er basiskarakterisert eller har mangelfull basiskarakterisering, blir avvist av mottakskontrollen. Alle avvisninger rapporteres til Statsforvalteren.