Brenner du avfall hjemme?

Publisert:
Brenning av avfall

Visste du at åpen brenning av avfall kan føre til at giftig gass og aske spres i naturen? Dette kan påvirke både miljø, dyreliv og mennesker.

Kan føre til giftig gass

Våren er her, og på denne tida kan det kanskje være fristende å brenne noe av det som har gjemt seg under snøen eller ryddes ut fra garasjer og boder. Vi vil derfor minne om at åpen brenning og brenning av avfall i småovner er strengt regulert i Norge, og kommunene har egne forskrifter som regulerer brenning av bråte.

NB! Se kommunens egne forskrifter om brenning/bålforbund i slutten av denne artikkelen.

Fremmer helse

Formålet med forskriften er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunenes innbyggere. I tillegg sikrer reguleringen bedre avfallshåndtering, og bidrar til å hindre sjenerende røyk og lukt, samt utslipp av skadelige stoffer gjennom forurensede partikler. I tillegg vil området hvor brenning har foregått måtte karaktriseres som forurenset grunn.

Giftige tungmetaller

Å brenne behandlet trevirke kan være skadelig for både mennesker og miljø. Ved brenning av malt, impregnert eller på annen måte overflatebehandlet trevirke kan det avgis helse- og miljøskadelige stoffer både under brenning og via asken. Tungmetaller som frigjøres ved brenning finnes igjen i flyveasken, som blir liggende igjen der det detter ned. Tungmetaller er alle giftige i visse mengder.

Helseskadelige stoffer

Visste du at man ikke skal brenne plast? Dette er fordi brenning av plast uten godkjente rensesystemer kan gi utslipp av miljøgifter, som blåsyreforbindelser, dioksiner og sterkt allergifremkallende og slimhinneirriterende gasser. Dette er stoffer som kan være skadelige for både mennesker og miljø. Stoffene kan føre til helseplager lokalt, samtidig som giftstoffer kan fraktes langt med luft- og havstrømmer.

Bruk miljøstasjonene!

Skilt for pappVi oppfordrer alle til å bruke miljøstasjonen for levering av avfall, og dersom man planlegger brenning: å sette seg inn i kommunens forskrift. Har du lagt merke til de nye skiltene på miljøstasjonene? De skal gjøre det enklere å kildesortere avfallet.
 

Kildesortering er tingen

Kildesortering og gjenvinning er langt bedre alternativer enn brenning. Ved å gjenvinne avfall reduseres klimagassutslippene og energibruken knyttet til produksjon av nye produkter.

Om kampanjen "Åpen brenning"

Med et åpent mål om å få innbyggere i Gjøvik-regionen om å brenne mindre ulovlig, har det blitt utviklet en holdningsskapende kampanje der det informeres om regelverk rundt åpen brenning. Det informeres om spesielt skadelige fraksjoner samt oppfordring til kildesortering og å levere avfall på miljøstasjonene.

Denne kampanjen er utviklet i et samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, Horisont Miljøpark IKS og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

Ønsker du mer informasjon?

Det er utviklet tre faktaark som du kan laste ned:

Lenker til din kommunes sider om brenning/bålforbud:


Husk å følge din kommune på sosiale medier.

Tusen takk for at du ikke brenner avfall (eller dumper avfall i naturen), men bidrar til et mer miljøvennlig nærmiljø ved å bruke miljøstasjonen😊