Deponiaksjonen 2014, kontroll i Dalborgmarka

Publisert:
Avfallsdeponi

Som ledd i den landsomfattende deponiaksjonen har Fylkesmannens Miljøvernavdeling kontrollert GLT-Avfalls deponi i Dalborgmarka. Ingen avvik ble avdekket.

Landsomfattende aksjon

8.september gjennomførte Fylkesmannens Miljøavdeling kontroll ved deponiet i Dalborgmarka. Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon overfor aktive og nedlagte deponier for henholdsvis ordinært og inert avfall, som har krav til sigevann- og deponigasshåndtering.

I Dalborgmarka ble følgende kontrollert: utslipp til luft, utslipp til vann, støy, farlig avfall, miljørisikovurdering og mottakskontroll. Etter gjennomført kontroll ble ingen avvik avdekket.

Hensikten med deponiaksjonen er å sikre at driften av deponiene følger fastsatte krav i forskrifter og tillatelser etter forurensningsloven, slik at miljøulempene blir minst mulige.