Fritak fra kommunal renovasjon

Det innvilges normalt ikke fritak fra den kommunale renovasjonsordningen for bebodde boenheter og fritidsboliger som er i bruk, og i en beboelig tilstand.

Dersom eiendommen skal stå ubebodd minst 3 måneder, er det mulig å søke om fritak. Det gis ikke fritak med tilbakevirkende kraft. Skriftlig søknad sendes Horisont. 

Fritak innvilges ikke dersom søknaden gjelder en fritidseiendom.

Dersom fritaket innvilges, skal avfallsdunker hentes inn av Horisont.

Søknadsskjema for fritak

Eier


Hvis innsender er annen enn eier


Eiendom det søkes fritak for


Det søkes fritak for perioden