Nedgravde avfallsbrønner

For borettslag og andre større bo-sammenslutninger (minimum 15 boenheter) gis det adgang til å etablere nedgravde avfallsløsninger. Send søknad til Horisont.

Nedgravde avfallsbrønner

For borettslag og andre større bo-sammenslutninger (minimum 15 boenheter) gis det adgang til å etablere nedgravde avfallsløsninger. Utbygger/borettslag/sameie må selv stå for kostnaden med innkjøp av beholdere og nedgraving. Abonnenter som er tilknyttet en felles nedgravd avfallsløsning får et fradrag på renovasjonsgebyret for deling av avfallsløsning. 

To typer

Det er to typer nedgravde løsninger, helt eller delvis nedgravd. Begge tømmes av en renovasjonsbil med kran.

I en helt nedgravd løsning er det kun innkastsøylen som er over bakken. Alt avfallet er i container under bakken. Løsningen består av en yttercontainer, samt en innercontainer med bunntømming.

Nedgravde løsninger

Foto: Strømbergs

En delvis nedgravd løsning består av en container, hvor to tredjedeler er under bakken, og en utløftbar sekk for tømming. 

Nedgravde løsninger

Foto: Strømbergs

Søknad sendes Horisont

De som ønsker å etablere en nedgravd avfallsløsning må søke Horisont om godkjenning. I en søknad må følgende informasjon legges ved:

  • Prosjektinformasjon, inkludert gårds- og bruksnummer. 
  • Antall boenheter som skal benytte løsningen.
  • Plankart/utenomhusplan/situasjonskart – inntegnet renovasjonsløsning og oppstillingsplass for renovasjonsbil.
  • Adkomst og snumulighet som tilfredsstiller kravene til lastebil (L) med sporingskurve, overheng og frisiktlinje tegnet inn i utomhusplan.
  • Stigningsforhold og hellingsgrad på oppstillingsplass for renovasjonsbilen.
  • Dokumentasjon på at universell utforming er i varetatt.
  • Bekreftelse på at nasjonal merkeordning er bestilt/blir benyttet.


Søknaden sendes på e-post til: renovasjon@hiks.no.